Version 2.9 ute nu

Version 2.9 (2023-10-15)

Mozquizto är uppdaterad till version 2.9 (2023-10-15)

Ny funktionalitet

 • Förhandsgranskning av kommentaren som lämnas på klagomål när man hanterar dem.

 • Fullt stöd för kod som är gemensam för en hel frågelista, även i tester där endast vissa frågor ur listan används.

 • När man redigerar frågor med transformerade svar finns en ruta där man kan fylla i ett svar för testning. Detta fält stöder nu även Smarty-kod, vilket är särkskilt användbart i frågor av matristyp. (Det går alltså att mata in ett svar av typen [1 1; 2 3]|matrix.)

 • I matrisfrågor av typen Bas för underrum och ON-bas för underrum går det att klicka i en ruta för transformerade svar, dvs att baserna ska skrivas in så att kolonnerna i det inmatade svaret utgör en bas i stället för raderna.

 • Förbättrad instruktion för hur flervalsfrågor ska besvaras i tester.

 • Svar på frågor av typen funktionsuttryck visas nu även i typsatt form i provresultaten. Detta borde leda till färre klagomål vad gäller t.ex. parentesplacering.

 • Det går nu att välja vilket svar som visas på en fråga vid rättning. Det förvalda värdet är att bara visa det första korrekta svaret bland de givna svarsalternativen, men det går nu att mata in en alternativ text, som till exempel kan innehålla en hel lösning, en lösningsskiss eller för den delen att dölja det korrekta svaret om man så önskar.

Övriga förbättringar och buggfixar (urval)

 • Felaktig "maximal poäng" visades i klagomålshanteringen. Detta är åtgärdat.

 • En fråga markeras som använd, så fort den har ingått i ett prov, redan innnan den har blivit besvarad. Detta täpper till en liten risk att frågan av misstag redigeras innan den blivit besvarad och utan att en kopia av frågan lämnas kvar för rättning.

 • Ett typo i källkoden gjorde det omöjligt att skapa nya frågor av typen Tal/Textsträng på Linux-system. Detta är åtgärdat.

 • Ett antal stavfel och smärre misstag i hjälptexter är åtgärdade.